Spis Zespołów Archiwum Akt Nowych

NR
ZESPOLU

CD
NUMERU

NAZWA ZESPOŁU

DATY

Ogółem j.a.

Ogółem mb.

KARTA

1

0

Tymczasowa Rada Stanu w Warszawie

1916-1918

149

1,38

A

2

0

Gabinet Cywilny Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Warszawie

1917-1918

323

2,05

A

3

0

Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa w Warszawie

1918-1922 [1923]

398

9,35

A

4

0

Kancelaria Cywilna Prezydenta RP w Warszawie

1922-1939

722

2,81

A

5

0

Biuro Sejmu RP w Warszawie

1919-1939

152

2,26

A

6

0

vacat - Biuro Senatu RP w Warszawie - włączony do zbioru 88: Zbiór zespołów szczątkowych

 

0

0,00

 

7

0

Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie

1919-1939

2087

10,13

A i B

8

0

Prezydium Rady Ministrów w Warszawie

1917-1939

34997

141,52

A i B

9

0

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie

1918-1939

7724

106,72

A i B

10

0

Ministerstwo Skarbu w Warszawie

1918-1939

7630

146,88

A

11

0

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

[1914-1917] 1918-1937

51

0,70

A

12

0

Ministerstwo Przemysłu i Handlu w Warszawie

[1916] 1918-1939

192

2,93

A

13

0

Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych w Warszawie

1918-1939

6491

90,00

A

14

0

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie

1917-1939

7115

77,22

A

15

0

Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej

1918-1939

2131

17,43

A

15

0

Ministerstwo Opieki Społecznej w Warszawie

1918-1939

2131

17,43

A

15

0

Ministerstwo Ochrony Pracy

1918-1939

2131

17,43

A

16

0

Ministerstwo Komunikacji w Warszawie

1922-1939

3784

36,10

A i B

17

0

Ministerstwo Poczt i Telegrafów w Warszawie

1922-1939

14

0,09

A

18

0

vacat - Ministerstwo Robót Publicznych w Warszawie - włączony do zespołu 9: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie

 

0

0,00

 

19

0

Ministerstwo Aprowizacji w Warszawie

[1915-1916] 1917-1921 [1922-1924]

4329

62,84

A

20

0

Zarząd Terenów Przyfrontowych i Etapowych w Warszawie

1920-1921

76

0,70

A

21

0

vacat - Starostwo Powiatowe w Wołżynie - włączony do zespołu 88: Zbiór zespołów szczątkowych

 

0

0,00

 

22

0

Stowarzyszenie Opieki nad Młodzieżą Niezatrudnioną

[1921, 1923, 1927, 1933-1935] 1936-1939

974

26,60

A

22

0

Fundusz Pracy

[1921, 1923, 1927, 1933-1935] 1936-1939

974

26,60

A

22

0

Junackie Hufce Pracy

[1921, 1923, 1927, 1933-1935] 1936-1939

974

26,60

A

23

0

Prokuratoria Generalna RP w Warszawie

1919-1939

2827

24,40

A

24

0

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

[1918-1927] 1928-1939

142

1,50

A i B

25

0

vacat - Archiwum Akt Nowych w Warszawie - włączony do registratury własnej

 

0

0,00

 

26

0

Międzynarodowe Biuro Pracy - Oddział Korespondencyjny w Warszawie. Biuro Korespondencyjne

1922-1939, 1945-1950

41

1,70

A

27

0

vacat - Landesgettreideselle - przekazany do Archiwum Głównego Akt Dawnych

 

0

0,00

 

28

0

vacat - Ernteverwaltungszentralle - przekazany do Archiwum Państwowego w Lublinie

 

0

0,00

 

29

0

vacat - Polska Centrala Zbożowa w Lublinie - przekazany do Archiwum Państwowego w Lublinie

 

0

0,00

 

30

0

Państwowy Urząd Zakupu Artykułów Pierwszej Potrzeby

1918-1921 [1922-1929]

3281

62,15

A i B

31

0

Państwowy Urząd Zbożowy w Warszawie

[1917] 1918-1924

2102

24,70

A

32

0

Państwowy Urząd Ziemniaczany. Centrala w Warszawie i oddziały

1918-1921 [1923]

169

3,60

A

33

0

vacat - Urząd Zaopatrywania Pracowników Państwowych - włączony do zespołu 88: Zbiór zespołów szczątkowych

 

0

0,00

 

34

0

Państwowa Misja Południowo-Wschodniego Handlu. Centrala we Lwowie i oddziały

1919-1920

53

0,60

A i B

35

0

Główny Urząd Likwidacyjny w Warszawie

[1914] 1919-1928

3399

112,46

A i B

36

0

Pełnomocnik Głównego Urzędu Likwidacyjnego w Wiedniu

[1918] 1919-1921

206

2,50

A

37

0

Komitet Likwidacyjny do Spraw b. Rosyjskich Osób Prawnych

[1906, 1921-1923] 1928-1939

98

2,20

A

38

0

Centralna Agencja Polska w Lozannie

[1907, 1911-1914] 1915-1919

613

58,80

A

39

0

Komitet Narodowy Polski w Paryżu

1917-1919 [1921]

2227

22,76

A

40

0

Delegacja Polska na Konferencję Pokojową w Paryżu

[1915] 1919-1920 [1921]

220

1,52

A

41

0

vacat - Biuro Prac Kongresowych - przekazany do Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 

0

0,00

 

42

0

Przedstawiciel Państwa Polskiego przy Komisji Mieszanej i Trybunale Rozjemczym dla Górnego Śląska w Bytomiu

[1903, 1920] 1922-1938

38

0,40

A

43

0

vacat - Komitet Organizacyjny Legionu Polskiego (Puławskiego) - włączony do zespołu 88: Zbiór zespołów szczątkowych

 

0

0,00

 

44

0

vacat - Zbiór dokumentów dotyczących spraw polskich z lat 1912-1919 - włączony do zespołu 322: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

 

0

0,00

 

45

0

Kolekcja opracowań i odpisów dokumentów dotyczących stosunków Polski z Łotwą, Litwą, Rosją Radziecką, Gdańskiem, Ukrainą

1914-1928, 1932-1938

60

0,80

A i B

46

0

vacat - Krajowy Urząd Odbudowy Galicji - przekazany do AP w Krakowie

 

0

0,00

 

47

0

Centralne Towarzystwo Rolnicze i inne organizacje rolnicze

[1887,1902] 1906-1939

1348

27,74

A i B

48

0

Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych w Krakowie

1912-1914

69

0,60

A

49

0

Polska Organizacja Narodowa

1914-1915 [1916]

34

0,40

A

50

0

Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego w Warszawie oraz komitety prowincjonalne

1914-1915 [1921]

1716

18,90

A i B

51

0

Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego [w Piotrogrodzie]

1915-1918

1905

28,90

A i B

52

0

Rada Główna Opiekuńcza w Warszawie

1915-1920 [1921-1922]

1467

21,00

A

53

0

Organizacje polskie w Rosji - zbiór zespołów szczątkowych

[1911-1914] 1915-1920

60

0,71

A

53

1

Koło Polskie w Petersburgu

[1911-1914] 1915

1

0,00

A

53

2

Komisja Przewozowo-Reewakuacyjna

1917-1918

7

0,00

A

53

3

Komitet Polski Pomocy Ofiarom Wojny w Moskwie

[1914-1915] 1916-1918

10

0,00

A

53

4

Myśl Narodowa w Piotrogrodzie

1916-1917

3

0,00

A

53

5

Polski Klub Narodowy w Moskwie

1917-1918

4

0,00

A

53

6

Polski Komitet Finansowy w Moskwie

1918

1

0,00

A

53

7

Polski Komitet Narodowy

[1906-1914] 1915-1920

10

0,00

A

53

8

Polski Komitet Wykonawczy na Rusi

1917

1

0,00

A

53

9

Polskie Towarzystwo Oświatowe

1917-1918

6

0,00

A

53

10

Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny

1915-1919

4

0,00

A

53

11

Rada Zjazdów Polskich Organizacji Pomocy Ofiarom Wojny

1915-1918

7

0,00

A

53

12

Wydział Centralny Opieki nad Polakami Jeńcami Cywilnymi i Wojskowymi w Piotrogrodzie

1917

2

0,00

A

53

13

Związek Polskiego Nauczycielstwa Ludowego w Rosji

1917

1

0,00

A

53

14

Związek Wojskowych Polaków Garnizonu Toropieckiego

1917-1918

1

0,00

A

53

15

Związek Zjednoczenia i Niezawisłości Polski

1917-1918

1

0,00

A

54

0

Centralny Komitet Narodowy

1915-1917 [1918]

12

0,07

A

55

0

Towarzystwo Straży Kresowej w Warszawie

[1826, 1917] 1918-1927

664

7,60

A

56

0

Zbiór druków ulotnych

1911-1939

402

1,02

A i B

57

0

Liga Kobiet Polskich

1913-1939[1940-1947]

275

2,90

B

58

0

Związek Pracowników Poczt, Telegrafów i Telefonów RP. Zarząd Główny w Warszawie

1919-1939

410

4,20

A

59

0

Komitet Rosyjski w Polsce

1919-1939

42

0,80

A

60

0

Wileńskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi

1909-1940

47

0,49

A

61

0

Światowy Związek Polaków z Zagranicy. Biuro w Warszawie

[1925-1933] 1934-1939

548

7,60

A

62

0

Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Sekretariat Generalny i Klub Parlamentarny w Warszawie

[1925-1927] 1928-1935 [1936-1937]

127

1,30

A i B

63

0

Związek Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

1919-1939

1283

19,19

A

64

0

Polski Związek Wydawców Dzienników i Czasopism w Warszawie

1928-1940

523

9,21

A i B

65

0

Zjednoczenie Pracy Wsi i Miast. Zarząd Główny w Warszawie

1928-1933

33

0,33

A

66

0

vacat - Akta wydawnictwa NIEPODLEGŁOŚĆ - przekazane do AP m.st. Warszawy

 

0

0,00

 

67

0

Protection Polonaise a Paris

1928-1941 [1945]

38

0,25

A

67

0

Opieka Polska w Paryżu

1928-1941 [1945]

38

0,25

A

68

0

Proces brzeski - zbiór materiałów

[1922-1923, 1927-1928] 1929-1933

41

0,87

A

69

0

Samopomoc Społeczna Kobiet. Zarząd Główny w Warszawie

1935-1939 [1940-1941]

125

2,00

A

70

0

Obóz Zjednoczenia Narodowego. Centrala w Warszawie

[1930-1932, 1936] 1937-1939

95

1,02

A

71

0

Komitet do Spraw Szlachty Zagrodowej na Wschodzie Polski [Sekcja Naukowa]

1937-1939

24

0,15

A

72

0

Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Zarząd Główny w Warszawie

1927-1939

31

0,20

A

73

0

Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych

[1890] 1919-1939

568

15,31

A i B

74

0

Polska Macierz Szkolna. Biuro Zarządu Głównego w Warszawie

[1892-1915] 1916-1939

102

1,50

A i B

75

0

Organizacje młodzieżowe - zbiór akt

1899-1937

44

0,53

A i B

76

0

Archiwum Związku Harcerstwa Polskiego

1913-1939

2705

47,80

A

77

0

vacat - Państwowy Instytut Nauczycielski - przekazany do AP m.st. Warszawy

 

0

0,00

 

78

0

vacat - Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej - przekazany do AP m.st. Warszawy

 

0

0,00

 

79

0

vacat - Państwowy Instytut Robót Ręcznych - przekazany do AP m.st. Warszawy

 

0

0,00

 

80

0

vacat - Wyższa Szkoła Dziennikarska - przekazany do AP m.st. Warszawy

 

0

0,00

 

81

0

Ogólnopolski Związek Akademickich Kół Naukowych - grupa zespołów

[1924] 1929-1934

67

1,30

A

82

0

vacat - Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie - przekazany do AP m.st. Warszawy

 

0

0,00

 

83

0

Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie oraz Szkoła Nauk Politycznych przy Instytucie

1931-1939

16

0,20

A

84

0

vacat - Związek Nauczycielstwa Polskiego - włączony do zespołu 89: Zbiór dokumentów luźnych

 

0

0,00

 

85

0

vacat - Muzeum Narodowe - przekazany do AP m.st. Warszawy

 

0

0,00

 

86

0

Muzeum Polskie w Rapperswilu

1914-1952

214

3,00

A

87

0

Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego w Warszawie

[1723,1824-1933] 1934-1943

316

8,20

A i B

88

0

Zbiór zespołów szczątkowych

1836-1949

321

3,97

A

88

1

Związek Zawodowy Muzyków RP

1924-1928

5

0,00

A

88

2

Zjednoczenie Polskich Chrześcijańskich Towarzystw Kobiecych we Lwowie

1925

1

0,00

A

88

4

Akta Zuzanny Potockiej

1936-1937

4

0,00

A

88

5

Sanatorium "Vita" we Lwowie

1930-1938

3

0,00

A

88

6

Znak. Organ Związku Oficerów Rezerwy

1935-1937

9

0,00

A

88

7

Agencja Telegraficzna "Express"

1938

1

0,00

A

88

8

Komitet Wydawniczy Młodych Dzieł Romana Dmowskiego

1928-1929

2

0,00

A

88

9

Akta Eugeniusza Rodziewicza

1917-1919

3

0,00

A

88

10

Redakcja Księgi Historii Artylerii I Polskiego Korpusu

1918

2

0,00

A

88

11

Polskie Gimnazjum Społeczne w Kamieńcu Podolskim

1918-1920

7

0,00

A

88

12

Akta Henryka Lisickiego

1836-1927

8

0,00

A

88

13

Akta Antoniego Boguckiego

1931-1936

6

0,00

A

88

14

Towarzystwo Popierania Pracy Społecznej

1914-1917

5

0,00

A

88

15

vacat-Młodzież Wszechpolska. Związek Akademicki-włączono do zbioru 1238

 

0

0,00

 

88

17

vacat- Akta sprawy przeciwko Kazimierzowi Świtalskiemu - włączone do zbioru 360/12

 

0

0,00

 

88

18

Akta Tadeusza Zglińskiego

1914-1949

7

0,00

A

88

19

Klub Pracowników Centralnych Organizacji Spółdzielni Rolniczych w Warszawie

1933-1939

6

0,00

A

88

20

Starostwo Powiatowe w Wołożynie

1939 [1942,1947,1948]

1

0,00

A

88

21

Towarzystwo Kolonizacyjne w Warszawie

1929-1930

1

0,00

A

88

22

Klub Demokratyczny w Warszawie

1934-1937

1

0,00

A

88

23

Canadian Pacific Railway. Department Colonization and Development

1928-1929

1

0,00

A

88

23

Kanadyjska Kolej Pacyfiku

1928-1929

1

0,00

A

88

24

Biuro Senatu RP

1922-1923, 1925

1

0,00

A

88

25

Urząd Zaopatrywania Pracowników Państwowych

1917-1921

7

0,00

A

88

26

Związek Związków Właścicieli Przedsiębiorstw Autobusowych RP

1931-1934

1

0,00

A

88

27

Polski Biały Krzyż. Oddział Lubelski

1927-1929

1

0,00

A

88

28

Akta Witolda Mileskiego

1902-1939

8

0,00

A

88

29

Polski Związek Pływacki

1934-1935

3

0,00

A

88

30

Wydział Narodowy Lubelski

1916-1918

1

0,00

A

88

31

Stowarzyszenie "Policyjny Dom Zdrowia"

1928-1936

4

0,00

A

88

32

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna"

1934-1939

2

0,00

A

88

33

Towarzystwo "Liga Antybolszewicka"

1919-1925

4

0,00

A

88

34

Narodowy Komitet Zakopiański

1916

1

0,00

A

88

35

Towarzystwo Przemysłowców Królestwa Polskiego

1916-1918

4

0,00

A

88

36

Akademickie Koło Włodzimierzan

1932-1933

1

0,00

A

88

37

Towarzystwo Zawodowego Kształcenia Kobiet

1915-1934

2

0,00

A

88

38

Komisja Ankietowa

1927

1

0,00

A

88

39

Biuro Propagandy Konsumpcji Cukru

1932,1936

2

0,00

A

88

40

Państwowa Szkoła Techniczna we Lwowie

1936-1939

2

0,00

A

88

41

Stowarzyszenie Rodziny Urzędniczej

1933-1934

1

0,00

A

88

42

Komunikat Informacyjny

1917-1918

1

0,00

A

88

43

Pamiętnik wojenny arystokraty niemieckiego

1914-1915

1

0,00

A

88

44

Akta Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego

1938-1939

3

0,00

A

88

45

Akta Władysława Bortnowskiego

1915-1937

4

0,00

A

88

46

Akta Adama Koca

1920-1924

5

0,00

A

88

47

Akta Ignacego Boernera

1896-1921

5

0,00

A

88

48

Główny Komitet Zjazdu Uczestników Ruchu Niepodległościowego Młodzieży Polskiej

1924, 1927, 1936-1937

4

0,00

A

88

49

Akta Aleksandra Prystora

1900-1937

10

0,00

A

88

50

Akta Ignacego Mościckiego

1930, 1933-1935

7

0,00

A

88

51

Akta Czesława Krauckiego

1927-1940

7

0,00

A

88

52

Akta Konstantego Aleksandrowicza (Kostka)

1913-1918, 1933-1934

5

0,00

A

88

53

Akta Alfreda Wysockiego

1925, 1933-1938

7

0,00

A

88

54

Loże masońskie w Polsce

1936-1937

1

0,00

A

88

55

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie

1933

1

0,00

A

88

56

Polskie Linie Lotnicze "LOT"

1931-1939

4

0,00

A

88

57

Urząd Walki z Lichwą i Spekulacją

1920-1922

6

0,00

A

88

58

Towarzystwo "Nasz Dom"

1937-1939

1

0,00

A

88

59

Komitet Niesienia Pomocy Kulturalnej dla Śląska Opolskiego

1937

1

0,00

A

88

60

Akta Emila Bobrowskiego

1914-1920

4

0,00

A

88

61

Obywatelski Komitet Wykonawczy Obrony Państwa

b.d

1

0,00

A

88

62

Sekretariat Porozumiewawczy Polskich Organizacji Społecznych

1938-1939

4

0,00

A

88

63

Akta Hipolita Śliwińskiego

1913-1928

7

0,00

A

88

64

Towarzystwo Legii Honorowej. Sekcja Polska

1926-1937

2

0,00

A

88

65

Polski Związek Kajakowy

1936-1937

2

0,00

A

88

66

Polski Związek Zachodni w Poznaniu

1935-1939

2

0,00

A

88

67

Związek Obrony Kresów Zachodnich

1930, 1932

1

0,00

A

88

68

Akta Tadeusza Szpotańskiego

1915-1921, 1925-1926, 1936

13

0,00

A

88

69

Akta Jagniętkowskich

1915-1921

3

0,00

A

88

70

Akta Michała Sokolnickiego

1918-1919,1936

12

0,00

A

88

71

Akta Tadeusza Strumiłły

1921, 1923-1932, 1946-1948

7

0,00

A

88

72

Polski Komitet do Zwalczania Raka "Koło Pań"

1932

1

0,00

A

88

73

Akta Zofii Kruszewskiej

1871-1926

4

0,00

A

88

74

Akta Władysława Śliwińskiego

1929-1934, 1942-1945

6

0,00

A

88

75

Akta Adama Nieniewskiego

1916-1917

1

0,00

A

88

76

Stowarzyszenie Związku Peowiaków

1922-1929

2

0,00

A

88

77

Polski Związek Szermierczy

1930, 1935, 1937-1939

2

0,00

A

88

78

Towarzystwo Szkoły Ludowej

1933-1939

1

0,00

A

88

79

Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych

1932

1

0,00

A

88

80

Związek Inspektorów Szkolnych

1925-1926, 1928-1929, 1936

4

0,00

A

88

81

Towarzystwo Polskie w Bernie

1925-1926, 1938-1942, 1944

5

0,00

A

88

82

Państwowa Komisja Przywozu i Wywozu

1918-1921

2

0,00

A

88

83

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej. Okręg Warszawski

1933-1935

1

0,00

A

88

84

Zarząd Fundacji Stypendialnej im. Józefa Piłsudskiego. Okręg Warszawski

1939

1

0,00

A

88

85

Związek Naprawy Rzeczpospolitej

1925-1928

11

0,00

A

88

86

Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej

1930-1939

3

0,00

A

88

87

Związek Seniorów Organizacji Młodzieży Narodowej i Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej

1930-1939

2

0,00

A

88

88

Związek Zawodowy Robotników Rolnych Rzeczypospolitej

1922, 1933, 1937

2

0,00

A

88

89

Stowarzyszenie Mechaników Polskich z Ameryki. Spółka Akcyjna

1936

2

0,00

A

88

90

Akta Karola Smólskiego

1915-1917

5

0,00

A

88

91

Akta Wacława Orynga

1920-1945

1

0,00

A

88

92

Starostwo Kamienieckie

1920

1

0,00

A

88

93

Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich

1919

3

0,00

A

88

94

Izraelitische Alianz zu Wien

1902, 1915-1919

1

0,00

A

88

95

Masoneria w Polsce

1925-1939

4

0,00

A

88

96

vacat-Akta Lucjana Soroko - włączony do zbioru 1850: Zbiór kserokopii pochodzących z archiwów obcych

 

0

0,00

 

88

97

Akta Henryka Rozenberga

1920-1934

1

0,00

A

88

98

Akta Gregora Schwartz-Bostumitsch

1921-1928, 1935-1936, 1938

1

0,00

A

88

99

Akta Maksymiliana Matakiewicza

1905, 1930, 1933

3

0,00

A

89

0

Zbiór dokumentów luźnych

1823, 1868-1947, 1953-1992, 2004-2005, 2009

311

2,93

A i B

90

0

Akta Wincentego i Władysława Choroszewskich

[1857] 1870-1940

115

2,00

A

91

0

Akta Artura Dobieckiego

1916-1937

11

0,25

A

92

0

Akta Piotra, Ludwika i Wiesława Drzewieckich

1905-1921

21

0,15

A

93

0

Akta rodziny Dzierzbickich

[1819-1879] 1883-1980

194

3,40

A

94

0

Akta Władysława Grabskiego

1869-1938 [1939,1940,1958,1960]

18

0,27

A

95

0

Akta Stanisława Kauzika i rodziny

1834-2004

249

7,80

A i B

96

0

vacat - Akta Czesława Krauckiego - włączony do zespołu 88: Zbiór zespołów szczątkowych

 

0

0,00

 

97

0

Akta Hartwiga Lötti

[1847-1909] 1910-1939

32

0,51

A i B

98

0

Akta Jędrzeja i Zofii Moraczewskich

1858-1956

3745

8,46

A i B

99

0

Akta Franciszka Nowodworskiego

1914-1918

20

0,25

A

100

0

Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego

[1817-1860]1861-1941[1956, 1970, 1972]

5274

62,47

A

101

0

Akta Bronisława Piłsudskiego

1893-1919

141

0,40

A i B

102

0

Akta Józefa Poniatowskiego

1918, 1931-1939

21

0,19

A

103

0

Akta Floriana Sokołowa

1900-1939

49

0,84

A

104

0

Akta Juliusza Twardowskiego

[1839] 1901-1945

140

2,71

A i B

105

0

Akta Lucjana Żeligowskiego

1889-1939, 1944-1947

96

1,80

A

106

0

Akta Józefa i Aleksandry Piłsudskich

[1867] 1913-1939

132

5,16

A

107

0

Akta gospodarcze Belwederu w Warszawie

1919-1925

15

0,70

A

108

0

Naczelny Komitet Uczczenia Pamięci J. Piłsudskiego. Wydział Wykonawczy w Warszawie

1935-1939

68

1,60

A

109

0

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze w Warszawie [zespół i zbiór]

[1866-1934] 1935-1939

632

12,10

A i B

110

0

vacat - Akta wydawnictwa ŚWIAT WOBEC ZGONU MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO - włączony do zespołu 322: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

 

0

0,00

 

111

0

Regierung des Generalgouvernements

1939-1945

2378

33,79

A i B

111

0

Rząd Generalnego Gubernatorstwa w Krakowie

1939-1945

2378

33,79

A i B

112

0

Der Beaftragte des Generalgouverneurs für die Betreung der Ukrainischen Flüchtinge in der Slovakei

1944

6

0,09

A

112

0

Pełnomocnik Generalnego Gubernatora dla Opieki nad Uchodźcami Ukraińskimi w Słowacji w [Bratysławie]

1944

6

0,09

A

113

0

Werbestelle des Generalgouvernements

1940-1943

69

0,55

A

113

0

Ośrodek Informacyjny Generalnego Gubernatorstwa w Berlinie

1940-1943

69

0,55

A

114

0

Akta prywatne dra Hansa Franka

1933-1942

13

0,25

A

115

0

Komisarz do Spraw Mienia Nieprzyjacielskiego w GG w Krakowie

[1936]1940-1944

327

2,04

B

115

0

Kommissar für die Behandlung Feindlichen Vermögens in Generalgouvernement

[1936]1940-1944

327

2,04

B

116

0

Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza. Obwód w GG

1940-1944

54

1,61

A i B

116

0

Nationalsozialistische Deutsche Arbeitepartei, Arbeitsbereich Generalgouvernement

1940-1944

54

1,61

A i B

117

0

Centralny Urząd Rolniczy w Krakowie

1940-1944

534

3,78

A i B

117

0

Landwirtschaftliche Zentralstelle

1940-1944

534

3,78

A i B

118

0

vacat - Emissionsbank in Polen - włączony do zespołów 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 604

 

0

0,00

 

119

0

Urzędy i instytucje Okręgu Galicja

[1940] 1941-1944

29

0,48

A

120

0

Deutsche Umsiedlungs-Treuhand-Gesellschaft m.b.H. in Berlin

1939-1945

11095

86,21

A i B

120

0

Niemieckie Towarzystwo Przesiedleńczo-Powiernicze z o.o. Centrala w Berlinie

1939-1945

11095

86,21

A i B

121

0

vacat - Akta Fryderyka Schweringa - włączony do zespołu 271: Zbiór materiałów z lat i dotyczących II wojny światowej

 

0

0,00

 

122

0

Zbiór druków niemieckich

1939-1944

64

0,11

A

123

0

vacat - Zbiór odezw ukraińskich

 

0

0,00

 

124

0

vacat - Delegatura Rządu RP na Kraj

 

0

0,00

 

125

0

Rada Główna Opiekuńcza. Biuro Centrali w Krakowie

1940-1945

2047

45,84

A

126

0

Rada Główna Opiekuńcza. Polski Komitet Opiekuńczy Lwów

1941-1944

134

2,73

A i B

127

0

vacat - Zbiór prasy podziemnej - włączono do zbioru 1583: Zbiór prasy konspiracyjnej i powstańczej

 

0

0,00

 

128

0

Zbiór druków i ulotek podziemnych i antyhitlerowskich

1939-1944

111

0,11

A

129

0

Dziennik Radiowy Armii Krajowej - materiały redakcyjne

1940-1944

81

0,22

A

130

0

Związek Patriotów Polskich w ZSRR

[1942] 1943-1946 [1947]

2335

35,00

A

131

0

Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej Rządu RP [emigracyjnego] w Londynie

1939-1946

196

2,13

A

132

0

Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Żeglugi Rządu RP [emigracyjnego] w Londynie

[1920] 1939-1945 [1946-1947]

1879

31,50

A i B

133

0

Ministerstwo Sprawiedliwości Rządu RP [emigracyjnego] w Londynie

[1938]1939-1990

586

4,30

A

134

0

Ministerstwo Odbudowy Administracji Publicznej Rządu RP [emigracyjnego] w Londynie

1940-1948

62

0,66

A

135

0

Ministerstwo Informacji i Dokumentacji Rządu RP [emigracyjnego] w Londynie

1939-1946

108

1,36

A

136

0

Ministerstwo Prac Kongresowych Rządu RP [emigracyjnego] w Londynie

[1939] 1940-1946

328

4,42

A

137

0

Zbiór akt polskich władz emigracyjnych w Londynie

1939-1946

88

1,10

A

138

0

Polski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Bernie [Szwajcaria]

1939-1944

26

0,49

A

139

0

Amerykańska Komisja Pomocy Polakom w Bukareszcie [Rumunia]

1939-1945

58

1,80

A i B

140

0

Organizacje pomocy Polakom i instytucje polskie na Węgrzech

1938-1946

108

0,95

A i B

141

0

Studium Prawa i Administracji w Craiova [Rumunia]

1944-1945

29

0,04

A

142

0

Polskie szkoły powszechne, gimnazja i licea w Rumunii - grupa zespołów

1939-1945

507

5,70

A i B

143

0

Polskie Gimnazjum i Liceum w Algierze

1941-1945

9

0,11

A

144

0

vacat - Polska Szkoła Powszechna i Gimnazjum w Charbinie - włączony do zespołu 198: Kolonia Polska w Mandżurii

 

0

0,00

 

145

0

Polskie Gimnazjum i Liceum Balatonboglar [Węgry]

1940-1944

29

0,41

A

146

0

Zbiór prasy z lat 1939-1946

1939-1946 [1947]

106

2,68

A

147

0

vacat - Sejm Ustawodawczy - włączony do zespołu 737: Kancelaria Sejmu w Warszawie

 

0

0,00

 

148

0

Delegatura Rządu PRL przy Dowództwie Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w Legnicy

[1945] 1946-1957

240

5,22

A i B

149

0

Naczelna Izba Aptekarska w Warszawie

1945-1952

253

7,70

A

150

0

Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego. Zarząd Główny w Warszawie

1944-1950

631

9,40

A

151

0

Centralny Ośrodek Oświaty Dorosłych - Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego. Zarząd Główny w Warszawie

[1941, 1945-1947] 1948-1950

164

2,25

A

152

0

Towarzystwo Ochrony Zwierząt w Polsce. Zarząd Główny w Warszawie

1945-1952

62

0,70

A

153

0

Towarzystwo Gniazd Sierocych i Wiosek Kościuszkowskich. Zarząd Główny w Warszawie

1911-1950

86

1,09

A

154

0

Biuro Pełnomocnika Rządu do Walki z Analfabetyzmem w Warszawie

1949-1952

225

4,00

A

155

0

Towarzystwo Burs i Stypendiów RP. Zarząd Główny w Warszawie

1946-1952

1314

21,00

B

156

0

Polska YMCA. Biuro Główne w Warszawie

[1923-1944] 1945-1949

135

4,13

A

157

0

Kongresy Pokoju - zbiór akt

1948-1950

115

5,50

A

158

0

Komisja Historyczna Tymczasowej Rady Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie

1946-1947

14

0,55

A

159

0

Związek Inwalidów Wojennych RP. Zarząd Główny w Warszawie

[1944] 1945-1950

2082

84,50

A i B

160

0

Związek Samopomocy Chłopskiej. Zarząd Główny w Warszawie

[1935-1937, 1944]1945-1956 [1957-1959]

2069

30,80

A i B

161

0

vacat - Referendum w Polsce Ludowej - włączony do zespołu 360: Zbiór zespołów szczątkowych

 

0

0,00

 

162

0

Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych w Warszawie

1945-1951

5065

67,30

A i B

163

0

Związek Księgarzy Polskich. Zarząd Główny w Warszawie

[1924-1925, 1931-1939] 1945-1950

69

1,20

A

164

0

Centralny Komitet Opieki Społecznej w Warszawie

1944-1949 [1950]

275

9,02

A i B

165

0

Główny Likwidator byłych Stowarzyszeń w Warszawie. Związek Leginistów RP i Federacji Polskich Związków Obrony Ojczyzny

1947-1953

33

0,27

A

166

0

Klub Inteligencji Pracującej. Zarząd Główny w Warszawie

1945-1951

18

0,17

A

167

0

Gospodarcze Zrzeszenie Samorządu Terytorialnego. Spółdzielnia z o. u. w Warszawie

1924-1940, 1942-1943, 1945-1950 [1951-1954]

125

1,35

A

168

0

Ministerstwo Informacji i Propagandy w Warszawie

1945-1947

1014

9,70

A

169

0

vacat - Komitet Redakcyjny Wydawnictwa PRZEPISY Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO - włączony do zespołu 199: Ministerstwo Administracji Publicznej

 

0

0,00

 

170

0

Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Warszawie

1945-1955 [1956-1962]

3263

66,00

A i B

171

0

Urząd Zastępstwa Prawnego w Warszawie

[1949] 1951-1954

207

4,00

A

172

0

vacat - Akta Włodzimierza Rzymowskiego - włączony do zespołu 360: Zbiór zespołów szczątkowych

 

0

0,00

 

173

0

Ministerstwo Aprowizacji w Warszawie

1944-1948 [1949-1950]

745

9,55

A i B

174

0

vacat - Polski Komitet Organizacyjny V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów - włączony do zespołu 1533: Światowy Festiwal Młodzieży w Warszawie (V)-zbiór akt

 

0

0,00

 

175

0

Komitet Współpracy Kulturalnej z Zagranicą w Warszawie

[1947] 1950-1956 [1957]

279

4,25

A

176

0

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Jugosławiańskiej. Zarząd Główny w Warszawie

1946-1951 [1952]

25

0,25

A

177

0

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej. Zarząd Główny w Warszawie

1946-1951

72

1,13

A i B

178

0

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Zarząd Główny w Warszawie

1947-1951

14

0,13

A

179

0

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Rumuńskiej. Zarząd Główny w Warszawie

1949-1951

1

0,01

A

180

0

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Bułgarskiej. Zarząd Główny w Warszawie

1946-1951

27

0,45

A

181

0

Krajowe Towarzystwo Melioracyjne SA w Warszawie

[1896-1919] 1920-1951

377

0,50

A

182

0

Komenda Główna Powszechnej Organizacji SŁUŻBA POLSCE w Warszawie

[1939-1947]1948-1955 [1956]

1873

25,65

A i B

183

0

Biuro Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego w Warszawie

1952-1983

1041

23,00

B

184

0

Państwowa Komisja Etatów w Warszwie

1950-1956

165

3,11

A i B

185

0

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego w Lublinie

1944 [1945-1953]

483

6,37

A i B

186

0

Stowarzyszenie LIGA POPIERANIA TURYSTYKI - akta Komórki Likwidacyjnej w Warszawie

[1935-1939] 1947-1956

21

0,35

B

187

0

Polska Szkoła Podstawowa im. Bolesława Bieruta w Belinie

1946-1950

41

0,40

A

188

0

Spółdzielnia Administracyjno-Mieszkaniowa Pracowników Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Warszawie

1946-1952

18

0,45

A

189

0

Centralny Związek Plantatorów Przetwórczych Roślin Okopowych w Warszawie

1945-1952

95

2,00

A

190

0

Polska Misja Wojskowa przy Sojuszniczej Radzie Kontroli w Berlinie

[1931,1937-1944] 1945-1958

2198

15,29

A i B

191

0

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów w Warszawie

1945-1950

294

10,00

A i B

192

0

Centralny Urząd Planowania w Warszawie

1945-1949 [1950]

4761

71,75

A i B

193

0

Kolekcja paszportów zakładów przemysłowych

1950-1964

851

29,50

B

194

0

Stowarzyszenie Myśli Wolnej w Polsce. Zarząd Główny w Warszawie

1945-1951

61

0,80

A

195

0

Ministerstwo Przemysłu i Handlu w Warszawie

[1944-1946] 1947-1949 [1950-1951]

5375

78,65

A i B

196

0

Ministerstwo Ziem Odzyskanych w Warszawie

[1921,1925,1940-1944] 1945-1949 [1970]

2556

40,62

A i B

197

0

Polski Komitet Obywatelski Jedności Narodowej w Libanie [Bejrut]

1946

5

0,04

A

198

0

Kolonia Polska w Mandżurii

[1914] 1917-1949 [1951]

68

1,13

A

199

0

Ministerstwo Administracji Publicznej w Warszawie

[1937-1944] 1945-1950 [1951-1952]

4204

57,19

A i B

200

0

Państwowy Urząd Repatriacyjny. Zarząd Centralny w Łodzi

1944-1951 [1952]

4057

211,19

A i B

201

0

Biuro Komisarza Rządu dla Spraw Produktywizacji Ludności Żydowskiej w Polsce z siedzibą w Warszawie

[1945] 1946-1947 [1948]

56

0,65

A

202

0

vacat - Polski Związek Zachodni w Poznaniu - przekazany do Archiwum Państwowego w Poznaniu

 

0

0,00

 

203

0

vacat - Polski Związek Zachodni w Cieszynie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach

 

0

0,00

 

204

0

Komitet do Spraw Zagranicznych Ziem Odzyskanych w Warszawie

1946-1948 [1949]

125

0,84

A

205

0

SPOŁEM Związek Spółdzielni Spożywczych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

1919-1945 [1946-1947]

1412

15,02

A i B

206

0

Zrzeszenie Spółdzielni SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Warszawie

1945-1950

42

0,45

A

207

0

Zakłady Wydawnictw Spółdzielczych w Warszawie

[1945-1947] 1948-1951

50

0,40

A

208

0

Centrala Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie

[1920, 1922-1947] 1948-1950 [1951-1952]

219

2,30

A

209

0

Centrala Spółdzielni Wydawniczych i Księgarskich w Warszawie

[1926-1947] 1948-1950 [1951]

390

3,57

A

210

0

Centralny Związek Spółdzielczy w Warszawie

[1942-1947] 1948-1956

553

5,71

B

211

0

Centrala Mięsna w Warszawie

1945-1952

354

3,34

B

212

0

vacat - Ministerstwo Przemysłu w Warszawie - włączony do zespołu 195: Ministerstwo Przemysłu i Handlu w Warszawie

 

0

0,00

 

213

0

Rada Spółdzielcza w Warszawie

[1918-1920]1921-1948

23912

99,10

A

214

0

Towarzystwo Kooperatystów w Warszawie

1909-1915, 1921-1938

27

0,25

A i B

215

0

Związek Rewizyjny Spółdzielni Rolniczych

[1915-1916] 1917-1936 [1937-1939]

227

3,20

A

216

0

Zjednoczenie Związków Spółdzielni Rolniczych RP w Warszawie

1924-1935

101

1,40

A

217

0

Związek Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo- Gospodarczych RP w Warszawie

[1927-1933] 1934-1944

2071

18,00

A i B

218

0

Związek Rewizyjny Spółdzielni RP w Warszawie

[1922,1936-1939,1942-1943]1944-1949[1952]

3069

27,50

A

219

0

Centralna Kasa Spółek Rolniczych w Warszawie

1919-1946

83

1,80

A i B

220

0

Spółdzielczy Instytut Naukowy w Warszawie

1919-1941, 1945-1950

79

1,50

A

221

0

Związek Gospodarczy Spółdzielni Rolniczo-Handlowych w Warszawie

1935-1943

28

0,30

A

222

0

vacat - Centrala Spółdzielni Rolniczych-materiały zostały wybrakowane

 

0

0,00

 

223

0

vacat - Klub Pracowników Centralnych Organizacji Spółdzielni Rolniczych - włączony do zespołu 88: Zbiór zespołów szczątkowych

 

0

0,00

 

224

0

Bank Towarzystw Spółdzielczych SA w Warszawie

1909-1951

93

1,05

A

225

0

Bank Gospodarstwa Spółdzielczego w Warszawie

1945-1949

566

4,83

A

226

0

vacat - Bank Związku Spółek Zarobkowych - przekazany do Archiwum Państwowego w Poznaniu

 

0

0,00

 

227

0

Spółdzielczy Bank Pracy - Centrala Finansowa Spółdzielni i Zrzeszeń Pracowniczych Sp. z o.u. w Warszawie

[1937] 1938-1950 [1954]

101

1,25

A i B

228

0

Pocztowa Kasa Oszczędności w Warszawie

1919-1952 [1953-1954]

393

6,60

A

229

0

Towarzystwo Kredytowe Przemysłu Polskiego w Warszawie

1921-1950

213

3,00

A

230

0

vacat - Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Warszawie - przekazany do Archiwum Głównego Akt Dawnych

 

0

0,00

 

231

0

Bank Rzemiosła i Handlu w Warszawie

1949-1951

240

5,00

A

232

0

Polski Bank Komunalny w Warszawie

1919-1949[1950-1951]

106

1,35

A

233

0

Bank Polski SA w Warszawie

[1921, 1923] 1924-1952

1173

15,50

A

234

0

Państwowy Bank Rolny w Warszawie. Instytucja Centralna

1919-1950 [1951-1953]

1099

14,50

A i B

235

0

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

1924-1971

4058

67,01

A

236

0

Bank Zachodni SA w Warszawie

1932-1953

23

0,33

A

237

0

Zjednoczony Bank Ziemiański SA w Warszawie

[1922-1929] 1930-1950 [1951-1952]

484

2,40

A

238

0

Akcyjny Bank Hipoteczny we Lwowie

1926-1939

11

0,41

A

239

0

Bank Akceptacyjny SA w Warszawie

[1932] 1933-1948

1060

13,70

A

240

0

Bank Spółdzielczy Rzemieślników Rzeczypospolitej Polskiej z o.o. w Warszawie

1945-1946

3

0,03

A

241

0

Bank Spółdzielczy Farmaceutów z o.o. w Warszawie

1935, 1939-1950

55

1,24

A

242

0

Bank Spółdzielczy dla Produktywizacji Żydów z o.u. w Warszawie

1945-1950

47

0,65

A

243

0

Akademicki Bank Spółdzielczy z o.o. w Warszawie

1947-1950

7

0,07

A

244

0

Związek Zawodowy Cukrowni

[1901-1906, 1909-1917] 1918-1942

1237

15,00

A

245

0

Polish Relief and Supply Corporation Ltd.

1919-1922

214

1,40

A

245

0

Polska Spółka Akcyjna Dostaw i Odbudowy

1919-1922

214

1,40

A

246

0

Société Anonyme de Navigation Belge Americaine - Red Star Line

1920-1935 [1939]

30

0,60

A

246

0

Spółka Anonimowa Żeglugi Belgijsko-Amerykańskiej. Linia Czerwona Gwiazda. Oddziały w Polsce

1920-1935 [1939]

30

0,60

A

247

0

United States Lines Operation Ltd.

1920-1941

282

4,20

A i B

247

0

Linie Stanów Zjednoczonych. Oddział w Warszawie

1920-1941

282

4,20

A i B

248

0

Towarzystwo Techniczno-Budowlane i Przemysłu Leśnego TECHNOLAS. Oddział w Brześciu nad Bugiem

1922-1927

20

0,55

A i B

249

0

Francuska Gospodarcza Agencja Telegraficzna w Warszawie

1922-1937

59

0,60

A i B

249

0

Agence Economique et Financiére

1922-1937

59

0,60

A i B

250

0

vacat - Stołeczne Towarzystwo Budowlane i Melioracyjne - przekazany do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy

 

0

0,00

 

251

0

vacat - Krajowe Towarzystwo Budowlane - przekazany do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy

 

0

0,00

 

252

0

Polska Spółka Drzewna CENTURY. Anglo-Europejskie Towarzystwo Akcyjne. Zastępstwo na Polskę

1924-1931, 1935

36

0,50

A i B

252

0

The Century Polish Timber Company. The Anglo-European Company Ltd.

1924-1931, 1935

36

0,50

A i B

253

0

Państwowy Monopol Spirytusowy. Dyrekcja w Warszawie

[1896-1923] 1924-1939

3704

77,81

A i B

254

0

Polski Komitet Zielarski w Warszawie

1930-1941

12

0,25

A

255

0

FIDUTIA. Spółka Powiernicza z o.o. w Warszawie

1933-1939

1254

2,70

A

256

0

Kasa Targowa. Spółka z o.o. w Warszawie

1934-1953

707

8,26

A i B

257

0

vacat - Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych "Polmin" w Warszawie - przekazany do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy

 

0

0,00

 

258

0

Gdynia - America Shipping Lines Ltd.

1934-1939

180

2,04

B

258

0

Gdynia - Ameryka. Linie Żeglugowe SA. Oddział w Bukareszcie

1934-1939

180

2,04

B

259

0

Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie

[1939-1944] 1945-1951

1610

28,80

A

260

0

Kolekcja kartograficzna

XIX-XX w.

1173

0,00

A i B

261

0

vacat - Ministerstwo Odbudowy w Warszawie - włączony do zespołu 314: Ministerstwo Odbudowy w Warszawie

 

0

0,00

 

262

0

Komisarz Rządu Polskiego do Wytknięcia Granicy Polsko-Niemieckiej w Poznaniu. [Mapy]

1919-1923

188

0,01

A

263

0

vacat - Związek Rewizyjny Spółdzielni w GG - włączony do zespołu 205: SPOŁEM Związek Spółdzielni Spożywców RP w Warszawie

 

0

0,00

 

264

0

Stowarzyszenie Absolwentów Wyższych Szkół Nauk Politycznych w Warszawie

1957-1961

49

0,65

A i B

265

0

vacat - Akta Adama Juszkiewicza - włączony do zespołu 2: Gabinet Cywilny Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Warszawie

 

0

0,00

 

266

0

Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Kolejowego w Warszawie

1946, 1950-1964

946

10,80

B

267

0

Związek Polaków w Niemczech. Zarząd Główny w Berlinie - grupa zespołów

1923-1939, 1945-1952

79

0,93

A

268

0

vacat - Akta Alfreda Wysockiego - włączony do zespołu 88: Zbiór zespołów szczątkowych

 

0

0,00

 

269

0

vacat - Polska Biblioteka Okrężna w Raperswillu - włączony do zespołu 271: Zbiór materiałów z lat i dotyczących II wojny światowej

 

0

0,00

 

270

0

vacat - Zbiór materiałów o losach Polaków w II wojnie światowej - włączony do zespołu 271: Zbiór materiałów z lat i dotyczących II wojny światowej

 

0

0,00

 

271

0

Zbiór materiałów z lat i dotyczących II wojny światowej

1926-1946, 1956-1997

137

2,98

A i B

272

0

Centralny Zarząd Budowy Miast i Osiedli ZOR w Warszawie

[1950] 1951-1956 [1957-1964]

880

13,80

A i B

273

0

COOPERATION - Agencja Prasowa w Paryżu

[1924-1929]1930-1940

1404

7,70

A

273

0

COOPERATION - Service de Presse

[1924-1929]1930-1940

1404

7,70

A

274

0

Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego w Warszawie

[1946-1948] 1949-1956

16051

411,10

A i B

275

0

vacat - Ministerstwo Rolnictwa w Warszawie - włączony do zespołu 162: Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych w Warszawie

 

0

0,00

 

276

0

vacat - Ministerstwo Zdrowia Publicznego w Warszawie - włączony do zespoło 15: Ministerstwo Opieki Społecznej w Warszawie

 

0

0,00

 

277

0

vacat - Firma B.T.B. St. Bogucki Sp. z o. o. w Warszawie - przekazany do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy

 

0

0,00

 

278

0

vacat - Naczelny Nadzwyczajny Komisarz do Walki z Epidemiami - włączony do zespołu 15: Ministerstwo Opieki Społecznej w Warszawie

 

0

0,00

 

279

0

vacat - Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane-materiały zostały wybrakowane

 

0

0,00

 

280

0

vacat - Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych - włączony do zespołu 106: Akta Józefa i Aleksandry Piłsudskich

 

0

0,00

 

281

0

vacat - Kursy Melioracyjne i Budownictwa Wodnego-akta zostały wybrakowane

 

0

0,00

 

282

0

vacat - Ministerstwo Gospodarki Komunalnej w Warszawie - włączony do zespołu 272: Centralny Zarząd Budowy Miast i Osiedli ZOR w Warszawie

 

0

0,00

 

283

0

Ministerstwo Oświaty w Warszawie

[1944] 1945-1966

8782

156,65

A i B

284

0

Polski Czerwony Krzyż. Zarząd Główny w Warszawie

1945-1959

305

3,51

A i B

285

0

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

[1887, 1897-1940] 1945-1984

17681

209,42

B

286

0

Ministerstwo Żeglugi i Handlu Zagranicznego w Warszawie

[1942-1944] 1945-1947

548

5,05

A i B

287

0

Biuro Rewindykacji w Warszawie

[1937,1940,1943-1944]1945-1951[1953,1956,1960,1970

485

14,37

A i B

288

0

Nadzwyczajna Komisja Mieszkaniowa przy Prezesie Rady Ministrów w Warszawie i miejscowe nadzwyczajne komisje mieszkaniowe

1946-1947

70

1,40

A

289

0

Główny Urząd Likwidacyjny w Łodzi

[1945]1946-1948[1949-1950]

152

4,75

A i B

290

0

Prezydium Rady Ministrów w Warszawie

[1944-1952] 1953-1998

21464

411,79

B

290

0

Urząd Rady Ministrów w Warszawie

[1944-1952] 1953-1998

21464

411,79

B

291

0

Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów w Warszawie

1944-1949

288

5,20

A

292

0

Grupy operacyjne Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Ministerstwa Przemysłu - grupa zespołów

1945 [1946-1947]

748

11,00

A i B

293

0

Biuro Kontroli przy Radzie Państwa w Warszawie

[1944-1947] 1947-1949 [1950]

525

6,10

A

294

0

Kancelaria Rady Państwa w Warszawie

[1945-1952] 1953-1965, 1978-1979, 1983-1986

4261

105,07

B

295

0

Polski Komitet Doradczy Współpracy z Food and Agriculture Organization of United Nations w Warszawie

[1945] 1946-1949

144

1,50

A

296

0

vacat - Akta Jerzego Morawskiego - włączony do zespołu 283: Ministerstwo Oświaty w Warszawie

 

0

0,00

 

297

0

vacat - Liga do Walki z Rasizmem - włączony do zespołu 360: Zbiór zespołów szczątkowych

 

0

0,00

 

298

0

vacat - Delegatura Polskiej Misji Repatriacyjnej w Budapeszcie - włączony do zespołu 311: Generalny Pełnomocnik Rządu Polskiego do Spraw Repatriacji

 

0

0,00

 

299

0

Polskie Sądy Morskie w Wielkiej Brytanii

1941-1945

619

1,54

A

300

0

vacat - Szkoła Nauk Politycznych w Warszawie - przekazany do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy

 

0

0,00

 

301

0

Związek Spółdzielni i Zrzeszeń Pracowniczych RP. Centrala w Warszawie [w Krakowie]

1934-1941

23

0,25

A

302

0

Centralna Kasa Kredytowo-Oszczędnościowa Zrzeszeń Urzędniczych. Spółdzielnia z o.o. w Warszawie

1930-1935

7

0,13

A

303

0

vacat - Rada Główna Szkół Wyższych w Warszawie - włączony do zespołu 283: Ministerstwo Oświaty w Warszawie

 

0

0,00

 

304

0

vacat - Komunalne Kasy Oszczędności - przekazane do archiwów państwowych w Bydgoszczy, Przemyślu, Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Lublinie, Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Poznaniu

 

0

0,00

 

305

0

vacat - Towarzystwa Kredytowe Miejskie - przekazane do archiwów państwowych w Lublinie, Łodzi, Kielcach, Warszawie

 

0

0,00

 

306

0

vacat - Spółdzielnie Oszczędnościowo-Pożyczkowe - przekazane do archiwów państwowych w Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu, Olsztynie, Białymstoku, Szczecinie, Warszawie, Bydgoszczy, Łodzi, Katowicach, Kielcach - Oddział w Radomiu, Krakowie

 

0

0,00

 

307

0

vacat - Rada Zagranicznych Towarzystw Charytatywnych w Polsce - włączony do zespołu 360: Zbiór zespołów szczątkowych

 

0

0,00

 

308

0

vacat - Akta Rudolfa Pietrońca - włączony do zespołu 360: Zbiór zespołów szczątkowych

 

0

0,00

 

309

0

vacat - Główny Urząd Geodezji i Kartografii - włączono do zbioru 442: Zbiór map topograficznych

 

0

0,00

 

310

0

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Maghrebu w Warszawie

1958-1962

20

0,30

A

311

0

vacat - Generalny Pełnomocnik Rządu Polskiego do Spraw Repatriacji - włączony do zespołów 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532

 

0

0,00

 

312

0

Główny Urząd Planowania Przestrzennego w Warszawie

[1927, 1935-1943] 1945-1949

1297

5,90

A

313

0

Delegatura Rządu dla Spraw Wybrzeża w Gdańsku

1945-1948

146

2,20

A

314

0

Ministerstwo Odbudowy w Warszawie

1945-1949 [1950]

1422

20,08

A i B

315

0

Ministerstwo Komunikacji w Warszawie

1945-1951 [1952-1954, 1959]

1336

29,50

B

316

0

Główna Komisja do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw w Warszawie

[1942-1945] 1946-1949 [1950-1953]

2807

21,00

A i B

317

0

Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

[1946-1949] 1950-1967

7799

106,90

A i B

317

0

Ministerstwo Szkół Wyższych i Nauki

[1946-1949] 1950-1967

7799

106,90

A i B

318

0

Ministerstwo Finansów w Warszawie

[1945-1949] 1950-1986

9463

119,35

B

319

0

Biuro Odbioru Transportów Morskich w Gdańsku

[1945] 1946-1949

74

1,30

A

320

0

vacat - Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego w Warszawie - włączony do zespołu 193: Kolekcja paszportów zakładów przemysłowych

 

0

0,00

 

321

0

vacat - Komisja Likwidacyjna do Spraw Królestwa Polskiego - włączony do zespołu 509: Przedstawicielstwo Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Rosji

 

0

0,00

 

322

0

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

[1915-1917] 1918-1939

13875

186,75

A

323

0

Akta Kazimierza Lewińskiego

1909-1947

73

1,30

B

324

0

Zbiór plakatów, afiszy i druków ulotnych

XX-XXI w.

152

0,00

A i B

325

0

Klub Młodych Artystów i Naukowców. Zarząd Główny w Warszawie

1947-1950

5

0,05

B

326

0

Generalny Komisarz Sekcji Polskiej na Powszechnej Wystawie Międzynarodowej w Brukseli w 1958r. Biuro Wykonawcze w Warszawie

[1954-1955]1956-1958

48

0,60

A

327

0

Ministerstwo Skarbu Rządu RP [emigracyjnego] w Londynie

1939-1945 [1946]

23

0,45

A

328

0

Główny Komitet Organizacyjny Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie

[1956]1957-1959

98

2,00

A

329

0

Centralny Urząd Gospodarki Materiałowej w Warszawie

1952-1955

94

1,25

A

330

0

Centralne Biuro Obrotu Maszynami w Warszawie

1947-1959

683

12,20

B

331

0

Główna Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych w Warszawie

[1945-1951] 1952-1956 [1957-1963]

2480

35,10

A i B

332

0

Przedsiębiorstwo Upłynniania Remanentów w Warszawie

1947-1954

125

1,02

B

333

0

Biuro Planów Regionalnych. Przedsiębiorstwo Państwowe w Warszawie

1954-1956 [1957]

21

0,29

A

334

0

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w Warszawie

[1952] 1953-1956

155

1,60

A

335

0

Centrala Organizacji Produkcji Eksportowej Wytwórczości Drobnej PANTEX w Warszawie

1949-1951

29

0,24

A

336

0

vacat - Centralne Biuro Obrotu Maszynami w Warszawie - włączony do zespołu 330: Centralne Biuro Obrotu Maszynami w Warszawie

 

0

0,00

 

337

0

Związek Przedsiębiorstw Komunikacyjnych w Polsce [z siedzibą] w Warszawie

1928, 1937-1940, 1945-1949

54

0,90

A

338

0

Spółdzielnia Budownictwa Wiejskiego SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Warszawie

1946-1963

1585

21,50

B

339

0

Związek Legionistów Polskich. Komenda Naczelna [Zarząd Główny] w Warszawie

1922-1939

500

7,80

A i B

340

0

Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny - grupa zespołów

[1922] 1928-1939

428

3,18

A i B

341

0

Akta Józefa Hallera

[1882-1914] 1915-1939 [1940]

106

0,99

A

342

0

Akta Władysława Sikorskiego

1894-1943 [1963, 1967, 1969]

206

1,72

A

343

0

Centralny Zarząd Przemysłu Spożywczego w Warszawie

1945-1950

393

3,28

A i B

344

0

Ministerstwo Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego w Warszawie

1951-1956

319

5,30

A i B

345

0

Ministerstwo Skupu w Warszawie

[1952]1953-1957

363

8,60

A

346

0

Ogólnopolski Komitet Współpracy Organizacji Młodzieżowych

1957-1973

215

8,00

B

347

0

Polskie Biuro Podróży ORBIS. Biuro Repatriacyjno-Reemigracyjne w Warszawie

[1950] 1951

45

0,49

A

348

0

vacat - Urząd Walki z Lichwą i Spekulacją - włączony do zespołu 88: Zbiór zespołów szczątkowych

 

0

0,00

 

349

0

Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie

[1909-1918]1919-1939 [1940]

2305

117,36

A i B

350

0

vacat - Placówki handlowe attachés i radców handlowych przy ambasadach i poselstwach RP - włączony do zespołów 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630

 

0

0,00

 

351

0

Ministerstwo Handlu Zagranicznego w Warszawie

1945-1975

5644

157,52

B

352

0

vacat-Ministerstwo Przemysłu Chemicznego w Warszawie-włączony do zespołów:195, 353, 354, 910, 1030

 

0

0,00

 

353

0

Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego w Warszawie

[1945-1948] 1949-1952 [1957, 1959]

392

9,66

B

354

0

Ministerstwo Przemysłu Lekkiego w Warszawie

[1945-1948] 1949-1981

2360

72,79

B

355

0

Międzyministerialna Komisja Aktywizacji Eksportu Rolno-Spożywczego w Warszawie

1947-1950

93

2,38

B

356

0

Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie

[1948] 1949-1952 [1953]

3302

28,45

A i B

357

0

Państwowa Organizacja Imprez Artystycznych ARTOS w Warszawie

1950-1955

149

2,95

A

358

0

Stowarzyszenie OPIEKA POLSKA NAD RODAKAMI NA OBCZYŹNIE. Zarząd Główny w Warszawie [w Poznaniu]

[1923-1926] 1927-1939

125

1,56

A

359

0

Komisja Planowania Spółdzielczości w Warszawie

[1944] 1945-1947

6

0,12

A

360

0

Zbiór zespołów szczątkowych

1940-1989

46

0,83

B

360

1

Liga do Walki z Rasizmem. Zarząd Główny i zarządy okręgowe w Bydgoszczy i Ostrowiu Wielkopolskim

1947-1952

12

0,00

B

360

2

Akta Włodzimierza Rzymowskiego

1941-1951

1

0,00

B

360

3

Referendum Ludowe

1946

9

0,00

B

360

4

Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza w Wielkiej Brytanii

1945-1946

3

0,00

B

360

5

Rada Zagranicznych Towarzystw Charytatywnych

1946-1949

5

0,00

B

360

6

Comité Interallie pour l'étude de l'Armistice

1942-1943

1

0,00

B

360

6

Komitet Sojuszniczy do Spraw Zawieszenia Broni

1942-1943

1

0,00

B

360

7

Polsko-Amerykański Komitet do Walki z Hitleryzmem

1941

1

0,00

B

360

8

Akta Karola Mariana Pospieszalskiego

1970-1989

1

0,00

B

360

9

Akta Rudolfa Pietrońca

1947-1948, 1951-1957

4

0,00

B

360

10

vacat - Stowarzyszenie Architektów Polskich. Zarząd Główny w Warszawie - włączono do zespołu nr 2674

 

0

0,00

 

360

11

Wycinki prasowe

1940-1984

3

0,00

B

360

12

Akta sprawy przeciwko Kazimierzowi Świtalskiemu

1946-1953

5

0,00

B

360

13

Krąg Starszoharcerski "Tatry" w Toronto. Kopie cyfrowe

1950-1999

1

0,00

B

361

0

Ministerstwo Państwowych Gospodarstw Rolnych w Warszawie

[1949-1950] 1951-1956 [1957-1960]

2048

61,65

B

362

0

Centralny Zarząd Państwowych Gospodarstw Rolnych w Warszawie

[1945-1948]1949-1951

356

7,24

A

363

0

Główny Pełnomocnik Rządowy do Spraw Podatku Gruntowego w Warszawie

1947-1950

91

0,76

A i B

364

0

Akta Michała Gieysztora

1896-1954

61

0,65

A

365

0

Akta Walerego Sławka

1901-1939 [1940]

21

0,24

A i B

366

0

Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie

1945-1980

7838

75,78

B

367

0

Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa w Warszawie

[1949-1950] 1951-1956 [1957]

416

7,20

A

368

0

Akta Artura Śliwińskiego

1915-1920 [1936-1939]

30

0,30

A

369

0

vacat - Państwowa Inspekcja Gospodarki Materiałowej w Warszawie - włączony do zespołu 274: Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego w Warszawie

 

0

0,00

 

370

0

Pełnomocnik Rządu do Spraw Przesiedlenia w Warszawie

1951

262

5,30

A

371

0

Centralne Biuro Obsługi Zagranicznej ORBIS w Warszawie

1952-1953

35

0,38

A

372

0

Polski Komitet w Berlinie

1945-1948

28

0,30

A

373

0

vacat - Polskie Misje Repatriacyjne - włączony do zespołów 190, 311

 

0

0,00

 

374

0

Biuro Organizacji Dostaw w Warszawie

1945-1948

691

6,15

A i B

375

0

Komisarz Rządu do Spraw Organizacji Gospodarki Mięsnej w Warszawie

1947-1949 [1950]

17

0,14

A

376

0

Komisarz Rządu do Spraw Wystaw i Targów w Warszawie

[1945] 1946-1952

47

0,90

A

377

0

Komisarz Rządu do Spraw Wystawy Ziem Odzyskanych we Wrocławiu z siedzibą w Warszawie

[1945] 1947-1952

88

1,50

A

378

0

vacat - Pocztowa Kasa Oszczędności - włączony do zespołu 228: Pocztowa Kasa Oszczędności w Warszawie

 

0

0,00

 

379

0

Centralne Zarządy Państwowych Gospodarstw Rolnych - grupa zespołów

1954-1956

517

10,70

B

380

0

Akta Edmunda Knolla-Kownackiego

[1837] 1918-1935

19

0,30

A

381

0

vacat - Centralne Biuro Studiów i Projektów Przemysłu Drobnego DROBPROJEKT - przekazany do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy

 

0

0,00

 

382

0

vacat - Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego - przekazany do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy

 

0

0,00

 

383

0

Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych RP - zbiór akt

1921-1939

19

0,09

A i B

384

0

Komitet Organizacyjny Zjazdu byłych Więźniów Ideowych z lat 1914-1921 w Warszawie

1927-1931

126

0,55

A

385

0

Naczelna i Okręgowe Izby Lekarskie - grupa zespołów

[1892] 1909-1953

321

5,35

B

386

0

Ministerstwo Przemysłu Rolnego i Spożywczego w Warszawie

[1939, 1945-1948] 1949-1956

1865

27,54

A i B

387

0

Ministerstwo Przemysłu Drzewnego i Papierniczego w Warszawie

[1946-1949] 1952-1956

433

8,10

A i B

388

0

Centralny Zarząd Przemysłu Wyrobów Drzewnych w Warszawie

1947-1960

206

4,50

B

389

0

Związek Legionistek Polskich. Zarząd Główny w Warszawie

1929-1939

61

0,60

A

390

0

Akta Leona Wasilewskiego

1890-1936 [1937]

83

0,90

A

391

0

Akta Erazma Piltza

1897, 1912-1929 [1937]

270

1,30

A i B

392

0

Biuro Naczelnej Rady Odbudowy Warszawy i Rady Głównej Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy w Warszawie

1946-1966

645

11,15

A i B

393

0

Centralny Zarząd Technicznej Obsługi Rolnictwa w Łodzi

1945-1957

795

18,80

B

394

0

Biuro Organizacji Rachunkowości w Warszawie

1948-1952

55

0,90

B

395

0

Główny Inspektorat Ochrony Skarbowej w Warszawie

1945-1951

313

5,08

A

396

0

Akta Józefa Jasińskiego

1924-1963

65

0,50

A

397

0

Ministerstwo Leśnictwa w Warszawie

[1938]1945-1956

2108

44,18

A i B

398

0

vacat - Ministerstwo Przemysłu Lekkiego w Warszawie - włączony do zespołu 354: Ministerstwo Przemysłu Lekkiego w Warszawie

 

0

0,00

 

399

0

vacat - Centrala Organizacji Produkcji Eksportowej - włączony do zespołu 335: Centrala Organizacji Produkcji Eksportowej Wytwórczości Drobnej PANTEX

 

0

0,00

 

400

0

Centralny Urząd Drobnej Wytwórczości w Warszawie

[1948-1949] 1950-1951

130

1,95

A i B

401

0

Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w Warszawie

[1950]1951-1958

1024

23,00

A

402

0

Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej w Warszawie

1945-1960 [1961-1966]

1007

15,21

A i B

403

0

Związek Komunalnych Kas Oszczędnościowych RP w Warszawie

1945-1948

26

0,37

A

404

0

Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa. Dyrekcja Naczelna w Warszawie

1918-1924

10

0,16

A

405

0

Apothekerkammer in der Gesundheitskammer für das Generalgouvernement

1940-1945

166

4,25

A

405

0

Izba Aptekarska w Izbie Zdrowia dla Generalnego Gubernatorstwa w Krakowie

1940-1945

166

4,25

A

406

0

Akta Kazimierza Sosnkowskiego

1917-1939

26

0,20

A

407

0

Akta Franciszka Potockiego

1928-1938

14

0,14

A

408

0

vacat - Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa - włączony do zespołu 404: Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa. Dyrekcja Naczelna w Warszawie

 

0

0,00

 

409