Jesteś tutaj: Start / ORGANIZACJA / ODDZIAŁ II

ODDZIAŁ II

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KSZTAŁTOWANIA NARASTAJĄCEGO ZASOBU

Kierownik - Joanna Racka
tel. 022 58 93 116
e-mail: joanna.racka@aan.gov.pl

 

ZADANIA ODDZIAŁU:

Oddział II Kształtowania Narastającego Zasobu zgodnie z regulaminem Archiwum Akt Nowych sprawuje nadzór nad postępowaniem z dokumentacją w centralnych urzędach i instytucjach państwa (ministerstwa, urzędy centralne, centralne władze sądownicze, centralne placówki naukowo-badawcze, instytucje życia gospodarczego, placówki kultury i wiele innych centralnych instytucji).

Do zadań Oddziału należy: opiniowanie i uzgadnianie przepisów kancelaryjno-archiwalnych i innych dotyczących postępowania z dokumentacją w wyżej wymienionych jednostkach organizacyjnych, wydawanie zezwoleń na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej, przeprowadzanie kontroli i lustracji archiwów zakładowych tych jednostek a także metod i sposobów postępowania z dokumentacją w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, wykonywanie ekspertyz archiwalnych przechowywanej w tychże jednostkach dokumentacji a także ekspertyz lokali archiwów i innych pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji, szkolenie personelu kancelaryjno-archiwalnego oraz poradnictwo metodyczno-archiwalne w zakresie postępowania z dokumentacją.

Jednym z najważniejszych zadań Oddziału jest nadzorowanie przygotowania i przejmowania materiałów archiwalnych służących różnego rodzaju badaniom naukowym z nadzorowanych jednostek organizacyjnych i innych niepaństwowych jednostek, które zajmują ważne miejsce w życiu i historii państwa polskiego a wytwarzana przez nich dokumentacja posiada dużą wartość historyczną.

Do zadań kancelarii należy obsługa sekretarsko - kancelaryjna:
 • przyjmowanie korespondencji Archiwum i przedstawianie jej dyrektorowi lub upełnomocnionej przez niego osobie do wglądu i dekretacji,
 • przekazywanie zadekretowanej korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • obsługa komórek organizacyjnych Archiwum w zakresie przyjmowania i rozdziału wszelkiego rodzaju korespondencji,
 • rejestrowanie spraw w spisach spraw (jeżeli nie należy to do kompetencji pracowników odpowiedzialnych za merytoryczne i formalne załatwienie sprawy), a także gromadzenie i przechowywanie akt spraw załatwionych przez Archiwum lub w zakresie wyznaczonym przez dyrektora,
 • przygotowywanie korespondencji do wysłania i jej ekspedycja,
 • prowadzenie rejestru przesyłek poleconych,
 • obsługa telefonów, faksu i poczty elektronicznej,
 • przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji, a w razie potrzeby - kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych,
 • prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych i wewnętrznych,
 • przechowywanie korespondencji załatwianej bezpośrednio przez dyrektora i jego zastępcę,
 • rejestracja i przechowywanie zarządzeń wewnętrznych,
 • pisanie protokołów i notatek służbowych w zakresie ustalonym przez dyrektora,
 • obsługa uroczystości i gości.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:13700