Ogłoszenie o naborze - starszy archiwista - nr 44074

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 marca 2019

Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Ogłoszenie o naborze

NR 44074  z dnia 08.03.2019 r.

OFERTY DO 20 MARCA 2019

WYMIAR ETATU  1

STANOWISKA  1

STATUS -  NABÓR W TOKU

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy archiwista

do spraw: opracowania zasobu

w Oddziale I Opracowania Zasobu

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

WARSZAWA

 

ADRES URZĘDU:

02-103 WARSZAWA

HANKIEWICZA 1

 

WARUNKI PRACY

 • Praca biurowa w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych
 • Brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich
 • Praca częściowo w magazynach
 • Sztuczne oświetlenie

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Przeprowadza studia wstępne nad zespołem w celu zgromadzenia informacji o historii, zadaniach, i organizacji twórcy zespołu.
 • Określa metody opracowania zespołu w celu wypracowania optymalnego toku pracy.
 • Weryfikuje przynależność zespołową akt w celu wyodrębnienia akt obcych.
 • Realizuje proces porządkowania zespołu w celu wyodrębnienia serii i podserii oraz sporządzenia opisu poszczególnych jednostek archiwalnych.
 • Sporządza inwentarz zespołu/ zbioru i innych pomocy ewidencyjno – informacyjnych w celu przygotowania pełnej informacji o zawartości zespołu.
 • Opracowuje wstęp do zespołu/ zbioru lub notatkę informacyjną w celu zaprezentowania informacji o dziejach twórcy zespołu, dziejach i stanie zachowania wytworzonej przez niego dokumentacji, systemie kancelaryjnym, zawartości zespołu i metodach jego porządkowania
 • Realizuje kwerendy w zasobie AAN w celu wyszukania potrzebnych informacji

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 2 lata w obszarze archiwalnym
 • dobra znajomość historii Polski i powszechnej XX w
 • znajomość metodyki archiwalnej
 • znajomość zasobu AAN
 • komunikatywność
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe historyczne i/lub archiwalne i/lub podyplomowe archiwalne
 • kurs kancelaryjno - archiwalny I i II stopnia

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.03.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Archiwum Akt Nowych

 1. Hankiewicza 1

02-103 Warszawa

Kancelaria pokój 101 I piętro

od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15

lub wysłać pocztą

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Archiwum Akt Nowych ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa Tel. +48 22 589 31 18
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@aan.gov.pl.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe Pana/Pani mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom ARCHIWUM AKT NOWYCH na podstawie upoważnienia przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych oraz podmiotom udzielającym wsparcia ARCHIWUM AKT NOWYCH na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Pracownikom oferujemy: umowę o pracę; dogodną lokalizację;możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia spraw prywatnych (za odpracowaniem); dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy); dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”; pakiet socjalny (dopłaty do wypoczynku pracownika, dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dziecka pracownika, pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach), ubezpieczenie grupowe.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "st. archiwista Oddział I” wraz z podaniem nr ogłoszenia BIP.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone po terminie, nie zawierające jednoznacznego wskazania stanowiska i numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.

Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

 

Techniki i metody naboru:

- weryfikacja nadesłanych ofert

- test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych

- rozmowa kwalifikacyjna

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani telefonicznie.

Oferty odrzucone i nie odebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje w sprawie ogłoszenia i wynagrodzenia można uzyskać pod nr telefonu 22/589 31 06 w godz. 8 00 - 14 00.

 

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Akt Nowych
Data utworzenia:2019-03-08
Data publikacji:2019-03-08
Osoba sporządzająca dokument:Archiwum Akt Nowych
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Augustynowicz
Liczba odwiedzin:867

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-03-08 08:22:47Andrzej AugustynowiczWprowadzenie dokumentuOgłoszenie o naborze - starszy archiwista - nr 44074