DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownik - Elżbieta Piliszek
tel. 022 58 93 198
e-mail: elzbieta.piliszek@aan.gov.pl

 

ZADANIA DZIAŁU:

1. Sprawy administracyjno - gospodarcze

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z administrowaniem i utrzymywaniem w należytym stanie użytkowanych budynków i pomieszczeń,
 • zabezpieczanie przed pożarem i włamaniem,
 • utrzymanie porządku i czystości posesji i pomieszczeń w budynkach,
 • dokonywanie z udziałem pracownika odpowiedzialnego za bhp i ppoż. przeglądów technicznych budynków i pomieszczeń dla ustalenia niezbędnych potrzeb w zakresie prac remontowych,
 • prowadzenie ewidencji budynków Archiwum,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych, bilansowanie wyników inwentaryzacyjnych, sporządzanie sprawozdań,
 • opracowywanie planów remontów kapitalnych i bieżących,
 • organizowanie wykonawstwa na planowane roboty remontowe,
 • przygotowywanie umów, organizowanie nadzoru technicznego nad realizowanymi remontami, " prowadzenie dokumentacji dotyczącej przetargów,
 • usuwanie zgłoszonych przez komórki organizacyjne drobnych usterek,
 • zlecanie przeglądów i konserwacji głównych instalacji i urządzeń w budynkach Archiwum,
 • dbanie o transport archiwalny,
 • zabezpieczenie szatni.

2. Zaopatrzenie

 • wyposażenie budynków i pomieszczeń w określone przepisami ilości i rodzaje sprzętu i urządzeń ppoż,
 • zakupywanie materiałów i przedmiotów nietrwałych, materiałów biurowych dla potrzeb komórek organizacyjnych,

3. Bhp i p. poż.

 1. 1. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Kontrola warunków pracy w Archiwum, oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Sporządzanie i przedstawianie dyrektorowi Archiwum rocznych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć organizacyjnych mających na celu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • Prowadzenie rejestru wypadków oraz przechowywanie dokumentacji wypadkowej i innej niezbędnej dokumentacji, sporządzanie i przedstawianie dyrektorowi Archiwum rocznych analiz i ocen wypadkowości,
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz prowadzenie dokumentacji w ustalonym zakresie,
 • Udzielanie wstępnego instruktażu bhp, organizacja szkoleń bhp,
 • Udział w pracach komisji doraźnych zajmujących się problematyką bhp,
 • Zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami i informowanie o nich dyrekcję i kierowników komórek organizacyjnych.
 1. 2. W zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • sporządzanie i przedstawianie dyrektorowi Archiwum rocznych analiz stanu ochrony przeciwpożarowej zawierających propozycje w zakresie kierunków działania dotyczących zabezpieczania przeciwpożarowego,
 • sprawowanie kontroli nad właściwą pracą urządzeń p. poż, instalacji samoczynnego wykrywania pożaru, łączności telefonicznej oraz czuwanie nad prawidłowym oznakowaniem i utrzymaniem dróg ewakuacyjnych,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej oraz opracowanie i przekładanie wniosków odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym,
 • instruowanie pracowników w zakresie zapobiegania pożarom i zwalczania pożarów,
 • prowadzenie dokumentacji w sprawie zabezpieczania przeciwpożarowego Archiwum.

4. Sprawy obronne

 • Realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych regulują odrębne przepisy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5025